આત્મીયતા તો એક ભક્તોને રાજી કરી, પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાની અભિવ્યક્તિ છે.