મહારાજના દર્શન કરીએ ત્યારે મહારાજના અદ્દભુત સંબંધયોગનો વિચાર કરવો.