જેમ સંત કહે તેમ જે સંશયરહિત થકો કરે એ જ જીવને મોક્ષનો હેતુ છે.