હે મહારાજ ! ભક્તિ પ્રગટાવજો. કેવળ તમારા જ થઈને રહેવાય. તમારા સિવાય કોઈ વ્હાલું ના રહે. તમારા ભક્તોની

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time

Smruti

Darshan

 

Divine

Discourse

 

Divine

Experience

 

Wallpaper