શિક્ષાપત્રીના એક એક શ્લોક તમને એકાવધાની બનાવે તેવા છે.