મહિમાની વાતુ આપણે સાંભળીએ છીએ પણ એ વાતો સ્થિર કરી શકતા નથી એનું કારણ બાહ્યદ્રષ્ટિ છે.