અનંત બ્રહ્માંડમાં અક્ષરબ્રહ્મ જેવા કોઈ દાસ નહીં, એ આપણું શરીર છે. બ્રહ્મભાવે અને દાસભાવે નિરંતર જાગ્રત રહીને આપણે જીવવાનું છે.

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Box-Cricket Tournament Sunday 25-07-2021 09:00:00

Smruti Darshan

 

Divine Discourse

 

Wallpaper