મહિમાની વાતુ આપણે સાંભળીએ છીએ પણ એ વાતો સ્થિર કરી શકતા નથી એનું કારણ બાહ્યદ્રષ્ટિ છે.

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Box-Cricket Tournament Sunday 25-07-2021 09:00:00

Smruti Darshan

 

Divine Discourse

 

Wallpaper