નિજાત્માનં બ્રહ્મરૂપમ... માં જવા માટે પહેલો બેઝ છે: ભજન કરતાં કરતાં સેવા અને બીજો બેઝ છે સ્મૃતિ કરતા કરતાં સેવા.