જેને નિષ્ઠા નથી તેને જ બીજાના સ્વભાવ દેખાય, પ્રકૃતિ દેખાય. જેને નિષ્ઠા છે. ગુરુભક્તિ છે તેને સંબંધ જ દેખાય