આપણું શરીર અક્ષરબ્રહ્મ છે, પુરુષોત્તમનારાયણ તો પરના પર. એ સર્વકર્મફળપ્રદાતા, એ કેવળ દર્શન આપ્યા કરે...