'ગુણ ગાવાથી જીવ બ્રહ્મરૂપ થઇ જાય' એટલી જ વાત તમારા જીવમાં પાકી હોય તો બીજી નેગેટીવીટી તરત જ ઊડી જાય.