ગુણાતીતાનંદસ્વામીના દર્શન કરીએ ત્યારે તેમના અદ્દભુત દાસત્વનો વિચાર કરવો.