આપણી ઉપાસના સ્વામિ અને નારાયણની છે. આપણે સ્વામિ છીએ. નારાયણ કોઈ થયો નથી ને થશે પણ નહિ. સ્વામિના ભાવથી જીવવાનું છે, બોલવાનું છે ને સેવા કરવાની છે.

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Box-Cricket Tournament Sunday 25-07-2021 09:00:00

Smruti Darshan

 

Divine Discourse

 

Wallpaper