સાચા સંત માર્ગે ચાલ્યા જતા હોય તેનો વાયરો જેને જેને લાગે તે બધાને મોક્ષ થાય છે.