'હું ગુણાતીત જ છું , ને હું સૌનોય દાસ છું ' ત્યાંથી સેવાની શરૂઆત કરશે એનું પુણ્ય એના આત્મા પર નિરંતર જમા થતું જ રહેશે.