જે વ્યક્તિ સૂક્ષ્મ શરીરમાં પડ્યો રહે છે એ વ્યક્તિને આત્માનું સુખનું દર્શન ક્યારેય નહિ થાય.