કથાવાર્તાનો હેતુ શો? અખંડ મહિમામાં રહેવાય તે. કથાવાર્તાનું ફળ શું? તો અખંડ સંબંધે જીવાય તે.