માનવીમાં બુદ્ધિનો વિકાસ થાય પણ ભક્તિને હૃદયમાં પ્રગટાવવા માટે સંત-સમાગમ અનિવાર્ય છે.