ગુણાતીતનો પહેલો સ્વધર્મ છે - સેવા. ભૂલકું થવું હોય તો સેવાનું અંગ જોઈએ જ...જ...જ... સેવા કરતાં કરતાં કથાવાર્તા વાગોળવાની છે.

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Box-Cricket Tournament Sunday 25-07-2021 09:00:00

Smruti Darshan

 

Divine Discourse

 

Wallpaper