જ્યાં સુધી ગુણાતીતપુરુષોનું સેવન નિર્દોષબુદ્ધિથી ન કરીએ ત્યાં સુધી 'નિજાત્માનં બ્રહ્મરૂપમ...' શ્લોક સિદ્ધ થાય નહિ.

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Box-Cricket Tournament Sunday 25-07-2021 09:00:00

Smruti Darshan

 

Divine Discourse

 

Wallpaper